7 november 2018

Rioolvernieuwing-Bomen

Samenvatting

De Drie Straatjes (DDS) gaan door de rioolvernieuwing veel mooie bomen verliezen. Met hulp van een ingehuurde bomenexpert heeft de Stichting DDS vooralsnog twee grote bomen op het middendeel van de Beatrijsstraat en twee in de Persijnstraat kunnen redden. Voor de vier hazelaars in de Frank van Borselenstraat is nader onderzoek door de gemeente toegezegd.
Gezamenlijk moeten we nu verder gaan zorgen dat er in elk geval een goede vervanging van de bomen wordt gerealiseerd.

Gezien de ingreep van de rioolvernieuwing en ophoging is het huidige voorstel voor bomenkap wat de ingehuurde boomexpert betreft wel realistisch. Maar De Drie Straatjes mogen niet eindigen als een nieuwbouwwijk waar de bomen pas over vijftien jaar volgroeid zijn, of altijd klein blijven.  Dit betekent dat er bomen van de eerste of tweede orde moeten worden geplant, en die ook al groot zijn op het moment van plaatsing. De stichting DDS wil zich hiervoor hard maken.
(
Standaard gaat Stadsbeheer uit van ‘derde orde’ bomen in straten. Dit zijn voor de gemeente handige bomen, die ook op termijn niet groot worden).

De stichting DSS heeft met de gemeente afgesproken dat we met een eigen voorstel gaan komen voor de vervanging van de bomen (dus welke boomsoort en -grootte op welke plek). Dit voorstel wordt dan met de boomexperts van de gemeente besproken. Gezamenlijk zal worden getracht een eindvoorstel te maken.

Wij zijn op zoek naar hulp/expertise om ons gezamenlijk bomenplan op te stellen.
Meld je aan via info@dedriestraatjes.nl

 

Inleiding

11 november 2018

De rioolvervanging pakt niet goed uit voor ons bomenbestand. In het voorstel van de gemeente van juni 2018 stonden 22 bomen op de nominatie om te worden verwijderd. Hiervoor worden dan wel nieuwe (maar kleinere) bomen teruggeplant. Onder de “slachtoffers” diverse grote en gezichtsbepalende bomen in onze straten. De vervanging van de bomen is volgens de gemeente nodig vanwege (een combinatie van) deze redenen:

 • ophoging van delen van onze straten (men name het gebied rond de kruising Fr. van Borselen-/Beatrijsstraat). Bomen kunnen hier maar zeer beperkt tegen (tot zo’n 10-15 cm ophoging);
 • vervanging omdat bomen hun technische levenseinde naderen. Het is voor de gemeente efficiënt de vervanging nu direct mee te nemen, de straten liggen immers open;
 • door de rioolvervanging raken wortels beschadigd (riool ligt dan vlak naast de boom). De boom kan daar slecht tegen, zeker als de afstand tussen riool en boom erg klein is;
 • enkele bomen zijn ziek.

De stichting DSS vond -en vindt- de verwijdering van zo’n groot aantal grote en beeldbepalende bomen in onze straten zeer ernstig; het uitbundige groen bepaalt nu in hoge mate het straatbeeld. Wij wilden ons daarom niet zonder meer neerleggen bij het vervangingsvoorstel, maar eerst onderzocht zien of er een alternatief te bedenken is waarbij de bomen (deels) behouden kunnen blijven en bijvoorbeeld de komende jaren gefaseerd worden vervangen. Wij hebben daarom een onafhankelijk boomexpert ingehuurd die een second opinion heeft uitgebracht over de conditie van onze bomen, suggesties heeft gedaan voor een alternatieve aanpak en ons heeft begeleid bij een vervolgoverleg met de gemeente (op 18 september j.l.).

In dit gesprek met de gemeente zijn het gemeentelijk voorstel en onze wijzigingsvoorstellen in goed overleg besproken en zijn 2 gezichtsbepalende bomen op het middendeel van de Beatrijsstraat en twee in de Persijnstraat behouden. Naar vier de vier hazelaars in de Frank van Borselenstraat wordt aanvullend onderzoek verricht.
Helaas zullen dus vele bomen in onze straten moeten worden gekapt, omdat de rioolvervanging en ophoging erg ingrijpend is voor de bomen.
Hieronder een beschrijving van de huidige stand van zaken.
Namens de Stichting DSS zijn de gesprekken met de gemeente gevoerd door Mattijs van ’t Hoff en Joost Assendelft.

Het rapport van onze bomenexpert vind je hier: Second opinion Bomen

Overzicht van de bomen in onze straatjes. De boomnummers hieronder vind je terug op de tekening: Overzicht bomen

 

Eerste deel Beatrijsstraat (lage huisnummers):

 • Plataan (PT) : ziek, vervangen;
 • Prunussen : merendeel gaat de ophoging niet overleven, behalve de kleintjes aan het begin van de straat. Daarom voorstel om overal dezelfde nieuwe bomen neer te zetten (nog te bepalen welke boom);
 • Hemelboon (B7) : bevindt zich op zo’n beetje het diepste punt van het ophogingsgebied. Gaat deze ophoging niet overleven, ook behouden niet echt waard : vervangen.

 

Middendeel Beatrijsstraat

 • van de drie oude Robinia’s is er één slechter aan toe (B5) en deze staat ook in het ophogingsgebied, deze zal het helaas niet gaan redden;
 • de Gleditsia op de hoek (B6) staat dicht op de gevel en staat in ophogingsgebied. Onderzocht zal worden of deze naar de plek van B5 kan worden verplant (met bodemverbetering zodat hij het beter doet dan nu);
 • de andere Robinia’s (B2 en B4) moeten tijdens de uitvoering goed beschermd en gemonitord worden, maar die kunnen zeker nog 10 jaar mee. Deze worden dus NIET vervangen. Het nieuwe riool wordt meer naar het midden van de straat gelegd, dus iets verder van de bomen af. Hierdoor treedt minder wortelschade op.

 

Frank van Borselenstraat

 • de Lindes (F0-F3) aan het begin staan boven op het riool, er is geen plek in de straat om het riool te verschuiven. Dit betekent dat deze lindes moeten wijken. Vervangen door andere bomen die een groene entree van de straat maken (samen met inrichtingsplan speeltuin);
 • de Hazelaars (F4-F7) staan in het ophogingsgebied maar een deel kan het misschien redden waar de ophoging het minst is. Er wordt nader uitgezet hoeveel de ophoging per boom is, en welke boom het dan kan redden. Een landmeter zal de verwachte ophoging op deze bomen aanstrepen. Tot 10-15cm ophoging zouden ze moeten kunnen overleven. Dat wordt dan in ieder geval ook geprobeerd. Mocht blijken dat ze het niet redden worden ze op termijn alsnog gekapt en vervangen.

 

Persijnstraat

 •  de Sorbis (P2) is oud / ziek : vervangen;
 •  de twee Robinia’s P7 en P8 tegen de gevel kunnen blijven, staan niet in de weg voor riool;
 •  Robinia P9 staat wel boven op het riool en kan niet worden verplaatst : vervangen;
 •  Robina P10 is ziek : vervangen.

 

Derde deel Beatrijsstraat, Catalpa’s

Het voorstel van de gemeente is de catalpa’s te vervangen. Ze gaan naar het bomendepot en krijgen dan op termijn een andere bestemming.
Standpunt gemeente: de Catalpa is geen ideale straatboom,  ze staan dicht op de parkeerplaatsen en zijn te laag (parkeerhoogte). De boompjes vragen jaarlijks onderhoud en zijn erg kwetsbaar (afbrekende takken). Het is nu een geschikt moment om de bomen te vervangen en voor de nieuwe bomen direct een grondverbetering uit te voeren.

De stichting DSS heeft over de Catalpa’s een kleine inventarisatieronde gehouden in dit deel van de Beatrijsstraat. Het overgrote deel van de bewoners in dit deel van de Beatrijsstraat had geen bezwaar tegen de vervanging van deze catalpa’s.  De op te richten werkgroep Bomen gaat hier verder naar kijken.

 

Conclusie bomen

De stichting DDS heeft een aantal bomen kunnen sparen, maar helaas gaan we nog steeds veel van onze mooie bomen verliezen. Gezien de ingreep van de rioolvernieuwing en ophoging is het huidige voorstel wat ons en de ingehuurde boomexpert betreft wel realistisch.
Als buurt moeten we nu verder gaan zorgen dat er in elk geval een goede vervanging van de bomen komt. Standaard gaat Stadsbeheer uit van ‘derde orde’ bomen in straten (dit zijn voor de gemeente handige bomen, sowieso nu kleiner, maar ze zullen ook op termijn niet groot worden.  Wij willen ons hard maken voor grotere bomen (tweede orde / eerste orde). Verder zouden we ook graag zien dat we niet gaan starten met zeer jonge boompjes, maar met bomen van al enige omvang.

Als stichting hebben we met de gemeente afgesproken dat De Drie Straten met een eigen voorstel gaan komen voor de vervanging van de bomen (Dus welke boomsoort en -grootte op welke plek). Dit voorstel wordt dan met de boomexperts van de gemeente besproken. Gezamenlijk zal  worden getracht een eindvoorstel re maken.

Wij zijn op zoek naar hulp/expertise om ons gezamenlijk bomenplan op te stellen.
Meld je aan via info@dedriestraatjes.nl