28 oktober 2018

Voortraject rioolvernieuwing

Toelichtingsbijeenkomst herinrichtingsplan

28-1-2019
Op zaterdag 26 januari j.l. is het herinrichtingsplan van DDS toegelicht aan geïnteresseerde bewoners. Er zijn diverse goed suggesties gedaan voor de verbetering van het plan. Geprobeerd wordt die zoveel mogelijk te verwerken in een nieuwe versie. Deze versie is naar verwachting rond 7 februari beschikbaar.

Eigen herinrichtingsplan van DDS is klaar!

20-1-2019

De gemeente heeft in juni 2018 een plan gepresenteerd voor de herinrichting van De Drie Straten (DDS) na de vervanging van de riolering.

In overleg met ons zijn er nog enkele aanpassingen gemaakt aan dat plan, o.a. een andere een andere indeling van de parkeervakken in het middendeel van de Beatrijsstraat. Deze aanpassing is afgestemd met de bewoners in dit deel van de Beatrijsstraat.

Wij vinden het plan van de gemeente echter nog steeds niet optimaal. Daarom hebben we een eigen ontwerp gemaakt. Met name op het gebied van de boomvervanging wijkt ons plan flink af van het voorstel van de gemeente. Wij willen bomen die op termijn groter kunnen worden en we willen dat ze bij plaatsing al groter zijn dan de gemeente nu voorstelt.

Het is belangrijk om te weten of ons plan jullie steun heeft, het versterkt onze positie richting gemeente.

Na 26 januari kunnen jullie via de website aangeven of jullie ons plan ondersteunen of kiezen voor het plan van de gemeente.

Hoe gaat het nu verder?
Als ons plan voldoende door de bewoners wordt gesteund gaan wij proberen de gemeente zover te krijgen het plan (zoveel mogelijk) over te nemen.
Naar verwachting wordt half februari weer een bewonersavond georganiseerd door de gemeente. Hopelijk kan er dan een gezamenlijk plan (gemeente en DDS) aan jullie worden gepresenteerd. Mocht het niet lukken met de gemeente tot overeenstemming te komen zullen er op die avond de twee plannen worden gepresenteerd. De bewoners kunnen dan hun mening geven. De gemeente zal naar verwachting achter hun plan blijven staan. Wij moeten dan een andere manier gaan zoeken om onze wensen gerealiseerd te krijgen, bijvoorbeeld via de politieke weg.

Wij hopen jullie even te spreken op zaterdag 26 januari, tussen 9.00 en 12.00 uur, hoekpandje Graaff Florisstraat 88. Wij lichten ons plan dan graag verder toe!!

Klik HIER voor alle informatie over het herinrichtingsplan.

Presentatie herinrichtingsontwerp en werkgroep Bomen van start

8-12-2018

De gemeente heeft aangegeven het ontwerp voor de herinrichting van De Drie Straatjes (na de rioolvervanging) op 15 januari 2019 te willen presenteren. Uitnodiging per brief volgt.
Nieuwe planning van de gemeente voor de rioolvervanging: start direct na de zomervakantie 2019.
De werkgroep Bomen heeft binnenkort haar eerste bijeenkomst. De werkgroep gaat het voorstel van de gemeente voor de vervanging van de bomen beoordelen en indien nodig een alternatief plan opstellen.

De werkgroep bestaat uit:

Marit Janse
Maike Chin A Sen
Bertine Hobbelman
Vera Kuipers
Guus Eskens
Joost Assendelft

Uitstel bewonersavond en uitvoering rioolvernieuwing

17 november 2018

In het laatste overleg dat de ActieGroep ‘Droge Voeten Middelland’ met de gemeente heeft gehad is afgesproken dat de presentatie van het herinrichtingsplan van De Drie Straatjes door de gemeente (gepland eind november ) wordt uitgesteld tot begin volgend jaar.
De rioolwerkzaamheden worden ook uitgesteld tot in het tweede kwartaal 2019, mei, juni.
Het is niet wenselijk nu al uitgebreid te praten over de herinrichting ná de rioolvervanging. Eerst moet er zicht komen op de mogelijke risico’s van de rioolvervanging (zie hieronder) en de te nemen maatregelen.
De gemeente gaat dat nu eerst in kaart brengen en ons  voorzien van heldere informatie.

Stand van zaken Bomen

11 november 2018

Klik HIER voor de actuele stand over de consequenties van de rioolvervanging voor onze bomen.

Presentatie herinrichtingsplan

2 november 2018

Naar verwachting zal de gemeente eind november het herinrichtingsplan van onze drie straten presenteren in de Hub. Hiervoor ontvangen we zoals gebruikelijk per brief een uitnodiging.

Schade door uitvoering rioolwerkzaamheden

2 november 2018

Tijdens het verwijderen en plaatsen van de riolering is in andere straten schade ontstaan aan woonhuizen (scheuren in muren). Wij hebben dit bij de gemeente aangekaart. De gemeente zal in onze straten voorafgaand aan de werkzaam-heden een nulmeting uitvoeren. Daarbij worden dan alle muren van de huizen in- en uitpandig geïnspecteerd en de al aanwezige scheuren vastgelegd. Hiermee kan dan eventuele schade door werkzaamheden (nieuwe scheuren) eenvoudig worden aangetoond.

Daarnaast dringen wij er bij de gemeente op aan te bezien of er een andere werkwijze kan worden gehanteerd, die wellicht minder schadegevoelig is (minder zware machines inzetten, rustiger te werk gaan door de aannemer, minder grote straatdelen in één keer openleggen etc.).

Grondwaterproblematiek

30 oktober 2018

In andere delen van de stad heeft de rioolvervanging en de aanleg van waterdoorlatende verharding in de straat gezorgd voor wateroverlast.

Dit is wat we nu begrijpen van het nieuwe riolerings/afwateringssysteem:
In het huidige rioolsysteem komt een groot deel van het regenwater in het riool terecht, via de kolken (putten)  in de straat en ook doordat grondwater de lekke rioolbuizen kan binnendringen. Hierdoor werkt het riool in feite als een drainagesysteem.

In de nieuwe situatie is er sprake van een waterdoorlatende bestrating. Hemelwater kan daardoor (gemakkelijker) in de grond wegzakken i.p.v. direct te worden  afgevoerd via de kolken naar het riool.
De kolken zijn in het nieuwe systeem aangesloten op een apart afwateringssysteem, dus gescheiden van het riool. Dit systeem fungeert ook als drainage, het moet dus het grondwaterpeil op niveau houden (de pijpen liggen op een vaste diepte en zijn waterdoorlatend. Daarmee zou het grondwaterniveau dus  kunnen worden gereguleerd).
Het drainagesysteem watert uiteindelijk ook weer af op het riool, maar kan bij overaanbod van regenwater worden geloosd op de singels. Dit is natuurlijk veel beter dan de huidige situatie, waarbij de gehele rioolinhoud wordt geloosd op de singels bij overaanbod.
Als het nieuwe systeem (riool en afwatering/drainage) goed werkt is dit een zeer gewenste oplossing!
In andere wijken waar dit systeem nu is geplaatst blijkt het systeem nog niet goed te voldoen, waardoor er fluctuaties van de grondwaterstand kunnen optreden. Hierdoor lopen kelders, souterrains en tuinen vaker onder water. Te lage waterstanden kan leiden tot schade aan funderingen (houten palen).
Bewoners van die wijken hebben zich verenigd in de ActieGroep Droge Voeten Middelland om hierover met de gemeente in gesprek te gaan. De Stichting De Drie Straatjes heeft zich hierbij aangesloten. Inmiddels hebben diverse gesprekken met de gemeente plaatsgevonden.

Standpunt Actiegroep Droge Voeten Middelland
Door de actiegroep is recent voorgesteld dat er pas op de plaats wordt gemaakt met de rioolvervanging totdat invulling is gegeven aan de volgende punten:

  • Inventarisatie maken van alle risico’s voor bewoners /eigenaren;
  • Nulmetingen grondwaterstand;
  • Nulmeting en vaststellen bouwkundige situatie van woonhuizen;
  • Inventarisatie kwaliteit van de funderingen van huizen in woongebied;
  • Inventarisering van situatie van kelders, sousterrains, enz.;
  • Goede communicatie momenten met bewoners voor, tijdens en na het uitvoeringstraject;
  • Een goed (maar beknopt en overzichtelijk) samenhangend stappen- en uitvoerinsgplan op basis van het voorgaande.

Het wachten is nu op een formeel antwoord van de gemeente.